Industriële slangen, slangkoppelingen, afsluiters en appendages

 

Inkoopvoorwaarden

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BEDRIJVEN DIE LID ZIJN VAN DE
DPRA
DUTCH PLASTIC AND RUBBER ASSOCIATION, gevestigd te Amsterdam

Artikel 1 - Definities


Tenzij uit de context duidelijk anders blijkt, wordt in deze Algemene inkoopvoorwaarden verstaan onder:
a. DPRA: Dutch Plastic and Rubber Association, alsmede alle in Nederland gevestigde ondernemingen die lid zijn van DPRA;
b. Opdrachtnemer: de wederpartij van DPRA voor de levering van diensten, werken en goederen;
c. Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen DPRA en Opdrachtnemer met betrekking tot de opdracht of te leveren diensten of werken
d. Opdrachtgever: DPRA
e. Algemene inkoopvoorwaarden: deze Algemene inkoopvoorwaarden DPRA
Deze voorwaarden maken deel uit van alle opdrachten en overeenkomsten betreffende levering van zaken en/of te verrichten werkzaamheden;

door de aanneming van de opdracht aanvaardt o opdrachtnemer dat deze inkoopvoorwaarden van toepassing zijn op de opdracht.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid


2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle aanbiedingen van opdrachtnemer gedurende 90 dagen gestand gedaan vanaf de datum waarop de aanbieding door opdrachtgever is ontvangen.
2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn offerteaanvragen van opdrachtgever vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand door een aanbieding of offerte van opdrachtnemer en een schriftelijke aanvaarding daarvan door opdrachtgever.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt iedere partij zijn eigen kosten met betrekking tot en het gevolg van de voorbereiding, onderhandeling en de totstandkoming van de Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen opdrachtgever en de opdrachtgever

van DPRA.
2.4 Andere voorwaarden waarnaar wordt verwezen of aanvullende, dan wel afwijkende voorwaarden zijn niet bindend, tenzij die schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomsten en opdrachtbevestigingen


3.1 Overeenkomsten tot levering van zaken en diensten komen tot stand door een schriftelijke opdracht van opdrachtgever en door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer.
3.2 Opdrachtbevestigingen dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na datum opdracht in het bezit te zijn van opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn is de opdracht om te leveren, dan wel werkzaamheden te verrichten niet meer van kracht.
3.3 Inhoud van de opdrachtbevestigingen. De opdrachtbevestiging dient tenminste in te houden:
a. de omschrijving van de te leveren zaken en (indien van toepassing) ontwerptekeningen en specificaties;
b. de prijs (gespecificeerd in bruto, korting en/of netto);
c. de levertijd;
d. het aantal, dan wel de hoeveelheid te leveren zaken en het volume en het gewicht ervan;
e. het opdrachtnummer van opdrachtgever;
f. de referenties van opdrachtnemer;
g. de kwaliteits- en opdrachtnemerscode;
h. zo mogelijk: de naam van de transporteur/forwarder.
3.4 Afwijkingen bij de aanvaarding van de opdracht dienen duidelijk en expliciet te worden vermeld en zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door opdrachtgever worden aanvaard.

 

Artikel 4 - Verplichtingen opdrachtnemer


4.1 Opdrachtnemer zal de opdracht zorgvuldig en conform de bepalingen in de overeenkomst en deze Algemene inkoopvoorwaarden uitvoeren en daarnaast uitsluitend de door opdrachtgever gegeven aanwijzingen en orders uitvoeren.
4.2 Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld te waarschuwen, indien hij tekortkomingen constateert of verwacht. Tekortkomingen kunnen onder meer bestaan uit fouten in de opdracht, fouten in de uitvoering van de opdracht, tekortkomingen van (betrokken) derden, overschrijden van termijnen, en niet goed op elkaar afgestemde werkzaamheden met opdrachtgever of derden.
4.3 Voor zover van toepassing heeft opdrachtgever het recht geleverde producten te testen. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer kosteloos alle documenten, hulpmiddelen en gegevens beschikbaar stellen welke nodig zijn voor de uitvoering van testen.
4.4 Door opdrachtnemer wordt gegarandeerd dat de te leveren zaken:
a. geschikt zijn voor het doel waarvoor bestemd, indien deze bestemming hetzij voortvloeit uit de aard van de levering, hetzij is medegedeeld;
b. conform de specificatie als omschreven in de opdracht zijn;
c. voldoen aan de eisen, voortvloeiende uit de in Nederland geldende wetten of andere geldende voorschriften, in het bijzonder milieubepalingen ten aanzien van de stoffen waarvan de zaken of de verpakking ervan zijn vervaardigd en ten aanzien van voorgeschreven markeringen.
d. deugdelijk zijn en vrij van constructie-, fabricage-, montage- en materiaalfouten;
e. en garandeert voorts dat derden opdrachtgever niet kunnen aanspreken wegens inbreuk op industriële eigendomsrechten.
4.5 Opdrachtnemer is verplicht om op schriftelijk verzoek van opdrachtgever alle veranderingen in de opdracht uit te voeren die technisch mogelijk zijn. Wijzigingen in prijs of levertijd die dit tot gevolg hebben worden ten spoedigste, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, schriftelijk medegedeeld. Leidt deze wijziging tot een nieuwe prijs of levertijd, dan heeft opdrachtgever het recht om ongewijzigde levering te vorderen, dan wel voor hem aanvaardbare wijzigingen in prijs en levertijd te verlangen.
4.6 Opdrachtnemer mag zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever de opdracht of een deel daarvan niet aan derden overdragen of uitbesteden. Een uitzondering daarop vormt het doen vervaardigen van matrijzen of mallen.
4.7 Opdrachtnemer zal beschikken over, en op verzoek van opdrachtgever tonen, een geldig bewijs van registratie bij de Belastingdienst, alsmede een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en daarnaast, indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, de originele

G-rekening-overeenkomst.
4.8 Opdrachtnemer zal kopieën verstrekken van geldige identiteitsbewijzen en vakbekwaamheidscertificaten van in te zetten medewerkers aan gemachtigde van opdrachtgever voordat opdrachtnemer de medewerkers met de werkzaamheden laat aanvangen. Gedurende de uitvoering van werkzaamheden dienen de medewerkers op eerste verzoek hun identiteitsbewijs te kunnen tonen.
4.9 Opdrachtnemer zal de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) naleven, alsmede opdrachtgever vrijwaren van enige boetes en/of sancties en/of aanspraken van Principaal wegens overtreding van die wetten.
4.10 Opdrachtnemer zal opdrachtgever desgevraagd een staat overhandigen conform een door opdrachtgever te verstrekken model, bevattende de namen en de Burgerservicenummers (BSN) van alle medewerkers die door hem van week tot week op het werk zijn tewerkgesteld.
4.11 Opdrachtnemer zal aan opdrachtgever desgevraagd de loonstaten ter inzage verstrekken.
4.12 Opdrachtnemer zal al zijn verplichtingen jegens de door hem tewerkgestelde medewerkers strikt nakomen.
4.13 Opdrachtnemer zal telkenmale op verzoek van opdrachtgever, doch minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief, een originele verklaring tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst, zoals bedoeld in de in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen.
4.14 Opdrachtnemer zal zich onthouden van het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan Principaal van opdrachtgever voor uitbreidingen, vervangingen of wijzigingen van het door Principaal aan opdrachtgever opgedragen werk.
4.15 Opdrachtnemer zal een loonadministratie voeren in overeenstemming met de geldende Wet op de loonbelasting 1964, de Invorderingswet, de Zorgverzekeringswet en de Wet Financiering Sociale Verzekeringen.
4.16 Opdrachtnemer zal voor eigen rekening zijn werk, materieel en materialen, alsmede zijn aansprakelijkheid deugdelijk verzekeren en verzekerd houden. Materieel, meetinstrumenten en motorisch aangedreven gereedschap dienen aantoonbaar te zijn voorzien van een geldige goedkeuring door een bevoegde instantie.
4.17 Opdrachtnemer zal steeds voldoende en vakbekwame medewerkers op het werk hebben en deze medewerkers effectief en aantoonbaar instrueren.
4.18 Opdrachtnemer zal bij voltooiing van de opdracht, of een zodanig gedeelte ervan dat (gedeeltelijke) betaling kan worden gevorderd, zich van een door een gemachtigde van opdrachtgever ondertekende ontvangstbevestigingsbon, manurenstaat of afrekenstaat voorzien. Deze bon is nodig voor de administratie van opdrachtgever en geeft nog geen recht op betaling.
4.19 Opdrachtnemer zal in geval opdrachtnemer een ZZP’er is, een kopie van een geldige Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) verstrekken. Dat wil zeggen: een VAR Winst Uit Onderneming (VAR WUO), dan wel een VAR Directeur Groot Aandeelhouder (VAR DGA). De werkzaamheden die zijn beschreven op de VAR moeten overeenkomen met de in de opdracht beschreven werkzaamheden.
4.20 Opdrachtnemer zal zorgdragen voor het leveren van het actuele veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS) bij elke
levering van voor de gezondheid schadelijke stoffen.
4.21 Opdrachtnemer zal onverwijld bij de gemachtigde van opdrachtgever melding doen van ongevallen met verzuim, die verband houden met het aan hem opgedragen werk. Hierbij dient de verzuimduur (in kalenderdagen) als maat voor de ernst van het ongeval te worden opgegeven.

 

Artikel 5 - Levering


5.1 De overeenkomst wordt vervuld conform de overeengekomen termijnen, op de overeengekomen plaats en in de juiste hoeveelheid en vereiste kwaliteit. De overeengekomen termijnen zijn fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan is opdrachtnemer direct in verzuim.
5.2 Zodra opdrachtnemer vertraging in de levertijd voorziet, dient hij opdrachtgever hiervan te verwittigen opdat opdrachtgever tijdig kan beslissen of hij alsnog met een nadere termijn voor de levering wil instemmen.
5.3 Het moment waarop de levering geschiedt, is het moment waarop de eigendom overgaat van opdrachtnemer op opdrachtgever. Eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van het gepresteerde.
5.4 Voor de gevolgen van niet of niet-tijdige levering wordt verwezen naar artikel 11.

 

Artikel 6 - Leveringsdocumenten en verpakking


6.1. Naast een vrachtbrief dient de levering vergezeld te zijn van een pakbon, tenminste inhoudende:
a. naam opdrachtgever en afleveradres;
b. merken en nummers van de colli;
c. omschrijving van aantallen/hoeveelheid geleverde;
d. het totale bruto- en nettogewicht;
e. datum van lading;
f. bestelreferenties opdrachtgever en referentie opdrachtnemer;
g. land van herkomst, alsmede in geval van zaken, afkomstig uit andere EG-staten:
1. het BTW-nummer van opdrachtnemer en van opdrachtgever;
2. het statistieknummer van de zaken;
h. bij land van herkomst buiten EG de vereiste overige documenten (bijvoorbeeld EUR1);
i. de samenstelling van de geleverde zaken indien deze van gevaarlijke stoffen zijn vervaardigd;
j. een factuur in tweevoud.
6.2 Opdrachtnemer zal de te leveren zaken dusdanig op zijn kosten zorgvuldig, deugdelijk en milieuvriendelijk verpakken, dat deze bij normaal vervoer en
tussentijdse opslag de plaats van levering in goede staat bereiken en het lossen aldaar op de vereiste wijze kan geschieden. Hij is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door gebrekkige verpakking. Verpakkingen zullen op verzoek van opdrachtgever kosteloos worden teruggenomen door opdrachtnemer.

 

Artikel 7 - Keuring en afkeuring


7.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de bestelde zaken voor de levering, waar dan ook, te inspecteren of te keuren. Inspectie of goedkeuring ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid als deze voortvloeit uit de overeenkomst. Het testen van producten door opdrachtgever of een door opdrachtgever daarvoor gecontracteerde derde kan niet worden beschouwd als aanvaarding van de producten.
Indien opdrachtgever de producten afkeurt of afwijst, zal zij het recht hebben deze te retourneren of op te slaan op risico en voor rekening van opdrachtnemer.
7.2 Opdrachtgever heeft het recht van opdrachtnemer te verlangen hem rapporten van testen en controles c.q. materiaaltesten ter beschikking te stellen.
7.3 Inontvangstneming noch betaling van de zaken houdt aanvaarding van de deugdelijkheid in. Indien mocht blijken dat de zaken niet overeenstemmen met de bestelling, specificaties en/of tekeningen, dan wel de hierin omschreven eisen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel herlevering te vragen binnen een door opdrachtgever te noemen termijn, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.
7.4 De deugdelijkheid van het geleverde zal na iedere afzonderlijke levering worden beoordeeld. Opdrachtnemer kan er zich derhalve niet op beroepen dat eerder geleverde, gelijksoortige zaken wel zijn goedgekeurd.
7.5 Klachten over de deugdelijkheid van het geleverde zullen binnen een termijn van dertig werkdagen schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, welke termijn ingaat op de dag dat de opdrachtgever redelijkerwijze de deugdelijkheid van het geleverde heeft kunnen beproeven.

 


Artikel 8- Prijs en betaling


8.1 Prijzen en tarieven zijn vermeld in euro, franco plaats van levering inclusief alle rechten en belastingen, kosten van verpakking, dekking van transportrisico, valutarisico en andere kosten, zoals kosten voor de aanmaak van gereedschappen, doch exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen gelden deze prijzen als vast voor de duur van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Facturen
zullen voldoende gespecificeerd zijn.
8.2 Bij herhalingsopdrachten geldt dezelfde prijs als die welke bij de eerste opdracht is overeengekomen.
8.3 Bij herhalingsopdrachten na één jaar is opdrachtnemer gerechtigd de prijs te verhogen met een nader overeen te komen percentage als hij aantoont dat zijn inkoopprijzen of de arbeidskosten zijn gestegen. Het bepaalde in artikel 3.4 geldt onverkort.
8.4 Opdrachtgever heeft de keuze tussen de navolgende betalingstermijnen, tenzij anders overeengekomen:
1. betaling binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur en acceptatie het geleverde;
2. betaling binnen veertien dagen minus 1% na ontvangst van de factuur en acceptatie van het geleverde;
3. binnen acht dagen minus 2% na ontvangst van de factuur en acceptatie van het geleverde.
8.5 Alle kosten die met de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst verband houden, worden geacht in de prijzen en tarieven te zijn verdisconteerd.
8.6 Opdrachtnemer verstrekt op eerste verzoek van opdrachtgever een gespecificeerde begroting van de totale opdrachtsom en zal medewerking verlenen aan een onderzoek van deze begroting door een registeraccountant. De kosten van dit onderzoek komen geheel voor rekening van opdrachtnemer indien de in rekening gebrachte bedragen onjuist blijken te zijn.
8.7 Opdrachtnemer verstrekt op eerste verzoek van opdrachtgever een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie van een naar de beoordeling van opdrachtgever acceptabele bankinstelling om nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst te verzekeren.
8.8 Betaling betekent niet dat het geleverde is gekeurd en geeft opdrachtgever bij afkeuring alsnog de rechten, als bedoeld in artikel 7, lid 3 en artikel 11.
8.9 Betaling mag worden opgeschort indien opdrachtnemer aan zijn verplichtingen nog niet heeft voldaan of de gerechtvaardigde vrees bestaat dat hij aan toekomstige verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet kan voldoen.

 

Artikel 9 - Meerkosten


9.1 Meerkosten kunnen enkel in rekening worden gebracht, indien:
a. opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengt van kostenverhogende omstandigheden, en
b. voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever is verkregen voor meerwerk en de kosten daarvan.

 


Artikel 10 - Garantie en verzekering


10.1. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst, vrij is van gebreken, geschikt is voor het doel dat door opdrachtgever kenbaar is gemaakt en voldoet aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de binnen de branche gehanteerde eisen, onder meer met betrekking tot de veiligheid en kwaliteit.
10.2 Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van het geleverde gedurende een termijn van 12 (twaalf) maanden na ingebruikneming, doch uiterlijk achttien maanden na levering. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.
10.3 Opdrachtnemer zal gedurende 12 (twaalf) maanden nadat het geleverde door opdrachtgever in gebruik is genomen alle gebreken kosteloos herstellen of vervangen, tenzij de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.
10.4 Indien opdrachtgever op de garantiebepaling een beroep doet, zal opdrachtnemer na de schriftelijke melding van opdrachtgever de gebreken zo spoedig mogelijk herstellen, dan wel kosteloos tot herlevering overgaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever gerechtigd is het gebrek zelf op kosten van opdrachtnemer te herstellen.
10.5 Voor hetgeen ter vervanging wordt geleverd, gaat de garantietermijn opnieuw in op de dag van vervanging.
10.6 Opdrachtnemer is gehouden zich terzake van aansprakelijkheid genoegzaam te verzekeren en zal opdrachtgever desgewenst een kopie van de polis zenden.
10.7 In geval van faillissement van opdrachtnemer is opdrachtgever gerechtigd, onverlet alle overige aanspraken van opdrachtgever op grond van de wet, 10% van de totaalsom van de leveranties uit de periode tot 18 (achttien) maanden voor de datum van het faillissement in rekening te brengen en voor zover mogelijk te verrekenen met de vorderingen van opdrachtnemer, zulks als vergoeding in verband met het feit dat opdrachtgever ten gevolge van het faillissement van opdrachtnemer zijn aanspraken uit hoofde van de wet en de met opdrachtnemer overeengekomen garanties niet zal kunnen uitoefenen.

 


Artikel 11 - Gevolgen van niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering


11.1 Opdrachtgever heeft het recht om te zijner keuze:
a. nakoming van de overeenkomst te verlangen binnen een door opdrachtgever te noemen termijn. Onder nakoming wordt tevens verstaan verbetering of
herlevering dusdanig, dat aanspraak kan worden gemaakt op enige nadere vergoeding;
b. de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan opdrachtnemer ontbonden te verklaren;
c. schadeloosstelling te vorderen, onverminderd het recht daarnaast nakoming te verlangen of de overeenkomst ontbonden te verklaren.

 


Artikel 12 – Aansprakelijkheid


12.1 Opdrachtnemer zal opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband kunnen houden met enige schending van opdrachtnemer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene inkoopvoorwaarden. Daaronder worden eveneens verstaan aanspraken of
maatregelen van derden terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
12.2 Behoudens andersluidende bepalingen in deze Algemene inkoopvoorwaarden of in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zal geen van de partijen jegens de andere partij aansprakelijk zijn voor verlies van productie, derving van omzet, verlies van gegevens, derving van winst of enige andere indirecte of gevolgschade, ook indien zulke schades redelijkerwijs voorzienbaar waren.
12.3 Behoudens opzet en grove schuld, is geen der partijen in enig geval jegens de andere partij aansprakelijk tot vergoeding van schade die meer bedraagt dan anderhalf maal de totale opdrachtsom genoemd in de overeenkomst.
12.4 Partijen zullen er alles aan doen wat redelijkerwijs mogelijk is om het verlies en eventuele schade te beperken.

 


Artikel 13 - Boete


13.1 In geval van te late nakoming, heeft opdrachtgever aanspraak op een door opdrachtnemer te betalen boete van 1% van de totale waarde van hetgeen
nagekomen dient te worden voor elke week van vertraging; zulks tot een maximum van 10% van deze waarde. Deze boetes gelden uitdrukkelijk niet als forfaitaire schadevergoeding, zodat het recht van opdrachtgever op vergoeding van de daadwerkelijke schade en/of andere rechten van opdrachtgever bij een toerekenbare tekortkoming onverlet worden gelaten.

 


Artikel 14 - Ter beschikking gestelde zaken


14.1 Alle zaken welke door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, zoals tekeningen, modellen, matrijzen en gereedschappen blijven eigendom van opdrachtgever en deze zullen op verzoek van opdrachtgever onmiddellijk aan hem worden geretourneerd. Zonder schriftelijke toestemming mogen zij niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd, noch in enigerlei vorm of op enigerlei wijze geheel of ten dele aan derden ter inzage worden gegeven of afgestaan, dan wel voor derden worden gebruikt. De tekeningen, modellen, matrijzen en gereedschappen die door opdrachtnemer zijn vervaardigd, zijn eveneens eigendom van opdrachtgever en de prijs daarvan wordt geacht in de koopsom van de zaken te zijn begrepen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 


Artikel 15 – Beëindiging overeenkomst


15.1 Iedere partij heeft, door middel van een schriftelijke kennisgeving, de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst, indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming een ontbinding niet rechtvaardigt. Echter, indien nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is en als de tekortkoming niet bestaat uit de overschrijding van fatale termijnen, is ontbinding uitsluitend mogelijk na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming en deze zuivering uitblijft.
15.2 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te verklaren indien:
a. een aanvraag tot surseance van betaling door opdrachtnemer is ingediend;
b. er sprake is van liquidatie van de onderneming van opdrachtnemer;
c. er sprake is van het faillissement van opdrachtnemer.
15.3 In alle gevallen behoudt opdrachtgever het recht op schadevergoeding.

 


Artikel 16 - Geheimhouding


16.1 Opdrachtnemer zal alle gegevens verband houdende met de overeenkomst welke naar de aard als vertrouwelijk beschouwd moet worden, strikt vertrouwelijk houden en behandelen. Deze informatie zal hij niet gebruiken of kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of voor het doel die de overeenkomst beoogde. Als vertrouwelijke informatie moet in ieder geval worden beschouwd informatie met betrekking tot klanten van opdrachtgever en bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woords, hieronder begrepen modellen, tekeningen, schema's constructies, knowhow e.d., tenzij deze informatie een openbaar karakter heeft.
16.2 Deze geheimhoudingsverplichting blijft van toepassing gedurende een looptijd van 5 (vijf) jaar na beëindiging van de rechtsverhouding tussen partijen.

 


Artikel 17- Overdracht


17.1 Het is de partijen niet toegestaan om uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen uit welke hoofde dan ook te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 


Artikel 18 - Geschillen


18.1 De rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd voor de rechter van de plaats van vestiging van opdrachtgever. Alle uit geschillen voortvloeiende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de partij die toerekenbaar tekort is geschoten.18.2 Indien deze voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal zijn vertaald, geldt bij interpretatiegeschillen de Nederlandse tekst.

 


Artikel 19 - Inwerkingtreding


19.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn op 23-04-2014 gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Noord-Holland onder nummer 12/2014 en treden in werking op 23-04-2014.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.